* Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 • Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:
   
  • Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;
  • Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Không sử dụng thông tin của khách hàng vào mục đích khác.
  • Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba, trừ trường hợp thực hiện yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Không spam gửi email hay tin nhắn đến khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.

 

* Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: phục vụ cho việc quản lý tài khoản của thành viên, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, gửi thông báo đến thành viên về chính sách mới, cảnh báo vi phạm, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng… trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích.
 • Thời gian lưu trữ thông tin: thông tin của thành viên được tự động lưu trữ tại máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com cho đến khi bdstot.com nhận được yêu cầu xóa thông tin của thành viên hoặc thành viên chủ động xóa tài khoản.
 • Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT; Bên thứ ba có ký hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT nhằm mục đích hỗ trợ như: tư vấn, cho vay, góp vốn, đầu tư và cần phải biết thông tin cá nhân của thành viên; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông tin của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT

Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0559 688 235

Email: hotro@bdstot.com

 • Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân  của mình trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và có thể quản lý, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com, trừ Tên thành viên.
 • Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
 • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được thông báo công khai tại một vị trí dễ thấy trên bdstot.com.

 

* Xin phép người dùng khi thu thập thông tin cá nhân
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com phải được sự đồng ý trước của người tiêu dùng có thông tin đó (sau đây gọi là “chủ thể thông tin”).
 • Việc đồng ý thu thập thông tin của chủ thể thông tin có thể được thực hiện thông qua: chức năng xác nhận trực tuyến trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và/hoặc thư điện tử.
 • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ (chức năng xác nhận trực tuyến trên Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com và/hoặc thư điện tử) trong các trường hợp sau:

  • Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
  • Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu hàng hóa và các thông tin có tính thương mại khác.
 • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:

  • Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website TMĐT;
  • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;
  • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.

 

* Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ trường hợp sau:

  • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích và phạm vi đã thông báo;
  • Để cung cấp dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của chủ thể thông tin;
  • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

 

* Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân
 • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, ngăn ngừa những hành vi sau:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
  • Sử dụng thông tin trái phép;
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo: Khi phát hiện hành vi vi phạm, người tiêu dùng liên lạc với Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com theo thông tin dưới đây:

Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com - CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT

Địa chỉ: 03 LK20 Đường số 39, KĐT Mỹ Gia, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0559 688 235

Email: hotro@bdstot.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người dùng làm việc trực tiếp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

 • Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS TỐT sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

 

* Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân
 • Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
 • Sàn giao dịch TMĐT bdstot.com có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình (thông qua mục Quản lý tài khoản).